O osteoporozi

S T A T U T

argaiv1044

 

U skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene Novine FBiH, broj 45/02) Osnivačka skupština Udruženja „Društvo za osteoporozu u Federaciji Bosni i Hercegovini" (u daljem tekstu: Udruženje), održana 07.06.2010.godine u Sarajevu usvojila je slijedeći:

STATUT

Društvo za osteoporozu u Federaciji Bosni i Hercegovini

Član 1

Ovim statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje na kojem Udruženje djeluje, djelatnost Udruženja, svrha i programski ciljevi Udruženja, uvjeti i način učlanjenja u Udruženje i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja, upravni organi Udruženja, način njihovog izbora, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti, način sticanja korišćenja i raspolaganja sredstvima Udruženja, način donošenja odluke o prestanku rada Udruženja, javnost rada, način donošenja statuta, izmjene i dopune statuta, pečat i zastupanje i predstavljanje Udruženja.

Član 2

Udruženje je nezavisno, nevladino, nestranačko, nereligijsko i neprofitno udruženje Ijekara, farmaceuta i biohemičara, koji u svom stručnom i naučnom radu se bave dijagnostikovanjem i liječenjem bolesnika oboljelih od osteoporoze.

Član 3

Udruženje ima svojstvo pravnog lica koje stiče nakon upisa u registar kod nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom.

1. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUŽENJA

Član 4 Naziv Udruženja je:

„Društvo za osteoporozu u Federaciji Bosne i Hercegovine"

Skraćeni naziv: UDRUŽENJE "DOB"

Naziv na engleskom jeziku: Society for Osteoporosis in Federation Bosnia and Herzegovina

Član 5

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ul. Bolnička br.25.


Član 6

Udruženje djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i šire u skladu sa Zakonom.

2.  CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 7

Ciljevi Udruženja su:

-           Praćenje razvoja i dostignuća iz oblasti osteoporoze i drugih medicinskih

           disciplina

-          Usmjeravanje, povezivanje i praćenje rada Sekcija Udruženja u F BiH,

Djelatnosti udruženja su:

-          Upoznavanje članova Udruženja o dostignućima u oblasti liječenja

           osteoporoze,

-          Razmjena znanja i iskustva članova Udruženja u cilju unaprjeđenja

           dijagnostike i liječenja oboljenja osteoporoze, a prema savremenim

           principima i međunarodnim kriterijumima,

-          Obavještavanje članova Udruženja o stručnim sastancima iz oblasti

           osteoporoze koji se organizuju u Evropi i Svijetu,

-          Stvaranje materijalnih uslova za rad udruženja,

-          Stvaranje uslova i podsticanje članova Udruženja za istraživački rad iz

           oblasti osteoporoze,

-          Stvaranje uslova za stručnu i izdavačku djelatnost, za potrebe članstva na

           način predviđen Zakonom iz oblasti osteoporoze,

-          Organizovanje registracije bolesnika oboljelih od osteoporoze,

-          Posredovanje u ostvarivanju prava bolesnika i korištenje fondova

           namijenjenih zdravstvenoj zaštiti stanovništva,

-          Mobilizacija svih subjekata društva u borbi protiv osteoporoze,

-          Edukacija drugih zdravstvenih radnika iz domena osteoporoze,

-          Edukacija stanovništva i bolesnika o bolestima osteoporoze, podizanje

           svijesti o čuvanju zdravlja, prepoznavanje simptoma i rano otkrivanje

           oboljenja,

-          Drugi zadaci koji proističu iz statuta.

3.  POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČENJE IZ UDRUŽENJA

Član 8

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Članovi Udruženja mogupo pravilu biti Ijekari, farmaceuti i biohemičari koji se u svomstručnom   i   naučnom   radu   bave   dijagnostikovanjem   i   liječenjem   oboljenja osteoporoze, ali i svaki građanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, a koji ispunjava kriterije Udruženja.


Član 9

Članstvo u  Udruženju stiče se učlanjenjem od dana upisa u  registar članova Udruženja i davanjem izjave pristupa.

Član 10

Prava i dužnosti članova Udruženja su:

-          da biraju i budu birani u organe Udruženja,

-          da učestvuju u radu Udruženja,

-          da razmatraju i ocjenjuju rad organa Udruženja,

-          da pokreću pitanje odgovornosti i opoziva članova Udruženja,

-          da budu blagovremeno informirani o radu Udruženja,

-          da prisustvuju svim skupovima, da daju prijedloge, postavljaju pitanja i traže
odgovore,

-          da ostvaruju određena prava i pogodnosti u skladu sa Odlukama i drugim aktima
Udruženja,

-          da se pridržavaju odredaba ovog Statuta,

-          da aktivno učestvuju na ostvarivanju ciljeva i izvršavanja zadataka Udruženja,

-          da čuvaju ugled Udruženja kroz pridržavanje i promovisanje pozitivnih iskustava i
prakse.

Član 11

Članovi u Udruženju su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava. Počasni član Udruženja može postati Ijekar, bez obzira na mjesto rada i boravka, iz cijelog svijeta, koji je posebno zaslužan za rad Udruženja. Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva donosi Skupština.

Član 12

Članstvo u Udruženju prestaje:

-          član Udruženja djeluje suprotno programskim ciljevima Udruženja,

-          član Udruženja ekscesnim radnjama i svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled
Udruženja,

-          član ne plati članarinu tri mjeseca uzastopno.

Član 13

Odluku   o   isključenju   člana   Udruženja   donosi   u   pismenoj   formi   Predsjednik Udruženja.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od prijema odluke o isključenju.

Odluka Skupštine nakon podnošenja žalbe je konačna.


4. ORGANI UDRUŽENJA

Član 14

Organi Udruženja su :

-          Skupština

-          Predsjednik Udruženja.

Najviši organ Udruženja je Skupština.

Član 15

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Saziva je predsjednik

Skupštine 15 dana prije njenog zasjedanja.

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu  u slučaju  kada to zahtjeva

najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Predsjednik Udruženja.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine. Mandat Predsjednika traje jednu

godinu sa mogućnošću reizbora.

Skupština radi i odlučuje na osnovu Poslovnika o radu. Poslovnik o radu se usvaja

na prvoj sjednici Skupštine.

Skupština punovažno odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova.

Izjašnjavanje na sjednici Skupštine je javno.

Član 16

Skupština Udruženja:

-          donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druga akta Udruženja određjena
Statutom,

-          daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja,

-          imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja,

-          usvaja izvještaje koje je pripremilo lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje,

-          odlučuje o udruživanje u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku
rada i drugim statusnim pitanjima,

-          usvaja godišnji program i plan rada Udruženja i strateški plan Udruženja,

-          donosi financijski plan Udruženja,

-          usvaja završni račun Udruženja,

-          obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim
općim aktima Udruženja.

Član 17

Za vršenje određenih poslova Skupština može imenovati generalnog sekretara kome će posebnom odlukom precizirati njegove ovlasti kao i obrazovati i druge radne grupe, odbore i si.


PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 18

Predsjednika   Udruženja bira   Skupština,   na   mandatni   period   od   četri  godine.

Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Udruženja je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja i

odgovoran za zakonitost rada Udruženja.

Predsjednika Udruženja u odsutnosti mijenja lice imenovano posebnom odlukomSkupštine Udruženja, sa svim obavezama, ovlaštenjima i pravima PredsjednikaUdruženja.

Član 19

Predsjednik Udruženja je obavezan da poslovanje Udruženja vodi po mjerilima zakona, odredbama Statuta Udruženja i odlukama Skupštine Udruženja.

Član 20

Predsjednik Udruženja ima prava, dužnosti i odgovornosti:

-    Rukovodi radom Udruženja i organizira njegov rad,

-    zastupa i predstavlja Udruženje,

-    priprema sjednice Skupštine,

-    priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština

     Udruženja,

-    provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština,

-    upravlja imovinom udruženja,

-    podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu skupštini na usvajanje,

-    obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Udruženja i pozitivnim zakonskim

     propisima.


5. SREDSTVAUDRUŽENJA, NAČIN KORIŠTENJA I KONTROLA

Član 21

Udruženje stiče sredstva od

1.    članarine

2.                                    dobrovoljni prilozi i pokloni pravnih i fizičkih lica

3.                                    sredstva dodijeljena iz budžeta,

4.                                    prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i
sličnih izvora pasivnih prihoda,

5.                                    prihodi stečeni obavljanjem privrednih djelatnosti u skladu sa Zakonom,

6.                                    drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom i statutom

Član 22

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

Član 23

Za financijsko-materijalno poslovanje Udruženja odgovorna je Skupština Udruženja i Predsjednik Udruženja.

Član 24

O   raspolaganju   osnovnim   sredstvima,   pokriću   gubitaka   i   otpisu   nenaplativih potraživanja odlučuje Skupština.

Član 25

Utrošak   sredstava   utvrđuje   se   periodičnim   obračunom   i   završnim   računom Udruženja.

Skupština vrši kontrolu:

-         sprovođenja Statuta i drugih akata Udruženja,

-         sprovođenje odluka Skupštine,

-         sprovođenje programa i plana rada Udruženja,

-         zakonitost u oblasti financijskog poslovanja Udruženja,

-         sprovođenje odluka, zaključaka i drugih akata Udruženja.

6. JAVNOST RADA

Član 26

Rad Udruženja je javan.


Javnost rada ostvaruje se neposrednim informiranjem i putem sredstava javnog informiranja.

Član 27

Članovi Udruženja moraju biti redovno i istinito informirani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je Predsjednik Udruženja.

7. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 28

Skupština Udruženja je isključivo nadležna za izmjene i dopune Statuta. Skupština Udruženja je autentični tumačodredbi Statuta.

Član 29

Pokretanje procedure za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština ili Predsjednik Udruženja. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta se donosi kada za nju glasa 2/3 delegata Skupštine.

8.  OPIS, OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Član 30

Udruženje ima svoj pečat sljedećih karakteristika:

Pečat Udruženja je: okrugao, veličine od 30 mm., sa natpisom Udruženja : Društvo za osteoporozu u Federaciji Bosni i Hercegovini", na bosanskom jeziku, sa upisanim mjestom sjedišta organizacije u sredini pečata.

9. ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 31

Predsjednik Udruženja je ovlaštena osoba i zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu,i u skladu sa Statutom Udruženja, Odlukama Skupštine Udruženja, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.


10.  STATUSNE PROMJENE UDRUŽENJA

Član 32

Udruženje se može spojiti, razdvojiti ili trasformirati samo u drugo udruženje.

Član 33

Način spajanja ili razdvajanja, odnosno transformacije utvrdjuje Skupština udruženja prema prijedlogu Izvršnog direktora.

Član 34

Odluke u pogledu statusnih promjena Udruženja, njegovo spajanje ili razdvajanje može donijeti Skupština ukoliko za Odluku glasa 2/3 članova.

Član 35

Odluku o prestanku rada Udruženja, može donijeti isključivo Skupština, ukoliko za Odluku glasa 2/3 članova.Udruženje prestaje sa radom i ako su ispunjeni uslovi iz čl. 9 stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama (SI.list FBIH 45/02). Također udruženje prestaje djelovati i ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine, a skupština nije održana, kao i ako se broj članova udruženja smanji ispod broja odrđenog zakonom za osnivanje udruženja, a skupština u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

11.  RASPOLAGANJE IMOVINOM I PREOSTALIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA

Član 36.

Skupština Udruženja donosi odluku 2/3 većinom članova o načinu raspolaganja imovinom i preostalim sredstvima Udruženja.

Pri donošenju Odluke o prestanku rada Skupština će posebnom Odlukom imenovati likvidatora u procesu likvidacije Udruženja, i regulisati način raspodjele preostale imovine, u skladu sa zakonom, tako da imovina Udruženja se može dodjeliti samo drugoj nevladinoj organizaciji.

12.  POSEBNE ODREDBE

Član 37

Udruženje može u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva osnivati subjekte za privredne i druge djelatnosti pod uvjetima utvrđenim zakonom i ovim Statutom. Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština Udruženja.

Član 38

Udruženje za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.


Član 39.

Udruženje može saradjivati sa drugim udruženjima.

Udruženje   može   sklapati   sporazume   o  zajedničkom   radu   sa   međunarodnim udruženjima ako djelatnost tih udruženja nije u suprotnosti sa Ustavom i zakonom. Odluku o učlanjenju i udruživanju u smislu stava 1. i 2. ovog člana donosi Skupština na obrazložen prijedlog Izvršnog direktora.

13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/10

Sarajevo, 07.06.2010.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Prof. Dr Dijana Avdić

 
Anketa
Da li vas osteoporoza zabrinjava?